Print This Page

Istorija


LDID veikla

Konferencijos, jų pranešimų medžiagos publikavimas

LDID biuletenis

Moksliniai leidiniai (išskyrus konferencijų medžiagas), išleisti LDID vardu gautomis lėšomis

Diskusijos, susitikimai

Šviečiamosios programos, projektai

Minėjimai

Pranešimai LDID narių susirinkimuose

Apdovanojimai

Peticijos, raštai:

Delegavimas atstovauti ekspertų komisijose

Ekskursijos:

Lengvatos LDID nariams

LDID ir jos narių komunikacijos priemonėsLietuvos dailės istorikų draugija (LDID) buvo įkurta tuometinio Kultūros ir meno instituto Dailėtyros skyriaus darbuotojų iniciatyva 1995 m. pavasarį, siekiant suvienyti įvairiose šalies mokslo ir kultūros institucijose dirbančius specialistus. Apie draugijos įkūrimą rašoma Lietuvos ryto priede „Mūzų malūnas“ 1995 m. gegužės 19 d. 44 p.

Norą būti draugijos nariu pareiškė penkiasdešimt dailėtyrininkų. Per dešimtmetį kai kurie iš jų išstojo arba buvo pašalinti iš organizacijos. 1996 m. iš gyvųjų tarpo, visų mūsų liūdesiui, pasitraukė architektūros tyrinėtojas Stasys Abramauskas. Kita vertus, kasmet į draugijos gretas įsiliedavo naujos pajėgos, ir šiandieną organizacijai priklauso šešiasdešimt dailės bei architektūros tyrinėtojų. 

Dauguma jų gyvena ir dirba Vilniuje, dvylika Kaune, vienas (Vytenis Rimkus) Šiauliuose, vienas (Margarita Janušonienė) Alytuje ir vienas (Kristina Jokubavičienė) Klaipėdoje. LDID pirmąja pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta Ingrida Korsakaitė. 1998 m. jos įpėdine tapo Aleksandra Aleksandravičiūtė, 2001 m. šį postą užėmė Algirdas Mačiulis, 2004 m. pirmininkės pareigos patikėtos Daliai Klajumienei. 2007 m. pirmininke išrinkta Dalia Vasiliūnienė, 2011-2012 metais draugijai vadovavo Giedrė Mickūnaitė, o nuo 2012 m. rudens pirmininkė yra Gabija Surdokaitė-Vitienė.

Draugija vienija įvairiose institucijose dirbančius dailėtyrininkus. Tai Kultūros, filosofijos ir meno instituto, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos dailės, Lietuvos nacionalinio ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų bei kitų muziejinių bei paveldausogos įstaigų darbuotojai, aukštųjų mokyklų dailės istorijos dėstytojai. Oranizacijai priklauso įvairių kartų dailėtyrininkai. Narystė LDID padeda dailėtyrininkams gerinti tarpinstitucinius ryšius, plėtoti profesinę veiklą, nesusijusią su tiesioginėmis pareigomis.


LDID VEIKLA


Konferencijos, jų pranešimų medžiagos publikavimas.1. 1996 m. gegužės 23-26 d. - tarptautinė mokslinė konferencija (23-24 d.) „LIETUVOS DVARŲ KULTŪRA“ ir ekskursija po Lietuvos dvarus (25-26 d.). Pranešimų medžiaga publikuota 1998 m. „Menotyros“ žurnale, sudarytoja Ingrida Korsakaitė.
2. 1997 m. lapkričio 12-14 d. - tarptautinė mokslinė konferencija (organizuota kartu su VDA Dailėtyros institutu ir Lietuvos dailės muziejumi) „LIETUVOS BAROKO POBŪDIS: ĮTAKOS, KRYPTYS, FORMOS“. Pranešimų medžiaga publikuota 2001 m. Vilniaus dailės akademijos darbų 21 tome, sudarytoja Rasa Butvilaitė (Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys, Vilnius, 2001).
3. 1998 m. spalio 23-24 d. - tarptautinė mokslinė konferencija (organizuota kartu su Kultūros ir meno institutu bei Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi) „MODERNUMAS IR IDENTIŠKUMAS: DAILĖ 1918-1939“. Pranešimų medžiaga publikuota Jolitos Mulevičiūtės 2000 m. sudarytame leidinyje anglų kalba „Modernity and Identity: Art in 1918-1940“.
4. 2001 m. kovo 9 d. - mokslinė konferencija skirta menotyrininko doc. Jono Umbraso (1925-1988) atminimui „STILIAUS PROBLEMA - AKTUALŪS ASPEKTAI“ (atsakingos Aleksandra Aleksandravičiūtė ir Laima Bialopetravičienė (organizuota kartu su VDA ir Lietuvos dailininkų sąjunga).
5. 2002 m. gegužės 15-16 d. - mokslinė konferencija (organizuota kartu su VDA Dailėtyros institutu) „VAIZDAS IR PASAKOJIMAS“ (atsakingos: Ieva Pleikienė ir Tojana Račiūnaitė). Pranešimų medžiaga publikuota Vilniaus dailės akademijos darbų 27 tome, sudarytoja Ieva Pleikienė (Vaizdas ir pasakojimas, Vilnius, 2002).
6. 2003 m. spalio 9-10 d. tarptautinė mokslinė konferencija, skirta „Ars/ Sztuka“ parodos šimtmečiui Vilniuje paminėti - „XX AMŽIAUS PRADŽIOS VILNIUS: MODERNĖJANČIOS KULTŪROS ŽIDINYS“ (organizuota kartu su Kultūros, filosofijos ir meno institutu). Pranešimų medžiaga 2004 m. publikuota dvikalbiame (lietuvių-lenkų k.) leidinyje „XX amžiaus pradžios Vilnius: modernėjančios kultūros židinys/ Wilno początku XX wieku: ognisko modernizującej się kultury“. Sudarytoja Laima Laučkaitė. Ši knyga davė pradžią naujai kultūrologinių leidinių serijai „Dailės istorijos studijos“.
7. 2004 m. gegužės 13-14 d. mokslinė konferencija (organizuota kartu su Kultūros, filosofijos ir meno institutu bei VDA Dailėtyros institutu) „PIRMAVAIZDIS IR KARTOTĖ: VAIZDINIŲ TRANSFORMACIJOS TYRIMAI“ (atsakingi: Marius Iršėnas ir Gabija Surdokaitė). Pranešimų medžiaga publikuota Vilniaus dailės akademijos darbų 35 ir 36 tomuose: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, Vilnius, 2004; XX a. dailės pirmavaizdžiai, Vilnius, 2005. Sudarytojai Marius Iršėnas ir Gabija Surdokaitė.
8. 2004 m. spalio 8 d. mokslinė konferencija (organizuota kartu su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi bei Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės namais) „DAILININKUI LIUDUI TRUIKIUI - 100“ (atsakinga: Radvilė Racėnaitė). Pranešimų medžiaga publikuota leidinyje Liudui Truikiui - 100, Kaunas, 2005. Sudarytoja Radvilė Racėnaitė.
9. 2005 m. gegužės 27 d. LDID 10-mečiui pažymėti skirta mokslinė konferencija „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJA: IDEOLOGIJA IR METODOLOGIJA“ (atsakingos: Jolita Mulevičiūtė ir Dalia Klajumienė. Joms talkina Giedrė Jankevičiūtė). Pranešimus planuojama publikuoti LDID biuletenio 2-ame numeryje (leidinio sudarytojos Jolita Mulevičiūtė ir Dalia Klajumienė).
10. 2006 m. birželio 8 d. mokslinė konferencija „LIETUVOS KARYBOS ISTORIJA BAŽNYTINĖJE DAILĖJE". Konferenciją Lietuvos dailės istorikų draugija rengė kartu su Karinio paveldo tyrimų kolegija ir Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga (atsakingos: Dalia Klajumienė (LDID) ir Diana Varnaitė (LR restauratorių sąjunga)).
11. 2007 m. gegužės 17-18 d. mokslinė konferencija „LIETUVOS DVARAI: KULTŪRA IR ISTORIJOA ŠALTINIŲ TYRIMAI". Konferenciją Lietuvos dailės istorikų draugija rengė kartu su Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutu (atsakingos Rasa Butvilaitė (VDA, LDID) ir Algė Andriulytė (VDA, LDID).
12. 2007 m. spalio 25 d. / spalio 16 d. mokslinė konferencija skirta Lietuvių dailės draugijos 100-mečiui. Konferenciją LDID rengė kartu su Lietuvos dailės muziejumi.
13. 2009 m. gegužės 6–7 d. Tamošaičių namuose įvyko VDA Dailėtyros instituto su LDID organizuota konferencija „MENINIS VILNIUS: ĮTAKOS IR ĮVAIZDIS“. Organizatorė Rūta Janonienė.
14. 2010 m. kovo 19 d. LDID surengta konferencija „ATRASTI VILNIŲ. SKIRIAMA VLADO DRĖMOS 100-MEČIUI. Organizatorės Giedrė Jankevičiūtė, Marija Drėmaitė, Dalia Vasiliūnienė.


LDID biuletenis


1. 1996 m. gegužės mėnesį išleistas pirmasis biuletenio numeris (atsakinga Giedrė Jankevičiūtė).
2. Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006, (sudaryt.: J. Mulevičiūtė, D. Klajumienė), Vilnius, 2006.


Moksliniai leidiniai (išskyrus konferencijų medžiagas), išleisti LDID vardu gautomis lėšomis:1. Mulevičiūtė J. Paribiai: kita Lietuvos kultūros istorija, Vilnius, 2003.
2. LDID narių bibliografija 1995-2004 m., sudarytojos: Asta Giniūnienė, Dalia Vasiliūnienė, Vilnius, 2005.
3. Liudui Truikiui - 100, Kaunas, 2005. Sudarytoja Radvilė Racėnaitė.
4. Kuriantis protas brangesnis nei turtai…: skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. Sudarytoja Giedrė Mickūnaitė; Marijos Matušakaitės bibliografiją sudarė Skirmantė Smilingytė-Žeimienė ir Gabija Surdokaitė.
5. Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla : Lietuvos dailės istorikų draugija, 2010. Sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė; iliustracinę medžiagą sudarė Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė.


Diskusijos, susitikimai:


1. 1997 m. gegužės 17 d. šveicarų TV filmo „Maranne von Verefkin (1860-1938)“ (rež. Jirži Havrda, konsultantės Laima Laučkaitė-Surgailienė, Nicole Broegmann) peržiūra Atviros Lietuvos fondo namuose.
2. 1997 m. spalio 21 d. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus bendradarbio Lino Citvaro filmo apie Barborą Didžiokienę peržiūra, pokalbis apie dailininkę Atviros Lietuvos fondo namuose.
3. 1999 m. kovo 24 d. apsilankyta dailininko Kazio Varnelio namuose, jo steigiamame muziejuje. Pokalbis apie knygos meną.
4. 1999 m. gegužės 10 d. diskusija apie muziejinių parodų organizavimo principus Kultūros ir meno institute, surengta J. Mateikos „Žalgirio mūšio“ parodos proga (dalyvavo LTV atstovai). Diskusiją organizavo dr. A. Aleksandravičiūtė ir dr. G. Jankevičiūtė. Pokalbio pagrindu parengta R. Drazdauskienės laida per „Laisvosios Europos“ radiją (1999 05 15) ir pasirodė G. Jankevičiūtės publikacija „Ar eis žiūrovai į Lietuvos muziejus?“ (Naujasis židinys/Aidai, 1999, Nr. 4).
5. 2000 m. vasario 12 d. Knygų mugės „Vilnius 2000“ proga LITEXPO rūmuose Vilniuje surengta diskusija „Dailėtyros literatūra Lietuvoje“ (pranešėjos L. Šinkūnaitė ir L. Surgailienė). Renginį lydėjo pastarųjų 10 metų dailėtyros knygų paroda; VDA leidykla, su kuria drauge paruoštas šis renginys, išleido bibliografinį katalogą „Lietuvių dailėtyrinė knyga 1990-2000“. Renginius spaudoje apžvelgė L. G. Lukošiūnienė (Lukošiūnienė L., G. Knygos menas Vilniaus knygų mugėje // 7 meno dienos, 2000, vasario 25 d.)
6. 2000 m. gruodžio 12 d. Vilniaus Taikomosios dailės muziejuje vyko ekspozicijos „Krikščionybė Lietuvos mene“ aptarimas (organizavo ir ekskursiją vedė D. Tarandaitė).
7. 2001 gruodžio 5 d. pokalbis-diskusija apie Vilniaus Žemutinės pilies - Valdovų rūmų atstatymą su atstatymo projekto autoriais (pasisakė: dr. doc. J. Glemža - paminklotvarkos sąlygų autorius; projekto vykdytojai - N. Kitkauskas ir E. Purlys, H. Šilgalis).
8. 2008 m. kovo 16 d. LR Ūkio ministerijoje sekretoriaus G. Miškinio organizuotas pokalbis dėl struktūrinių fondų lėšų skyrimo turizmo reikmėms atsižvelgiant į paveldosaugos reikalavimus (dalyvavo LR prezidento patarėja I. Vaišvilaitė, Kultūros paveldo komisijos pirmininkas J. Glemža, pavaduotoja D. Klajumienė, LDID pirmininkė D. Vasiliūnienė ir kt.).
9. 2008 m. liepos 22 d. pristatytas LDID vertinimas (aut. B. R. Vitkauskienė, N. Lukšionytė, D. Vasiliūnienė) apie Projekto „Bernardinų takais (Vilniaus Bernardinų istorinį-architektūrinį ansamblį, Kauno Šv. Jurgio konventą ir vienuolyno ansamblį bei Kretingos Apreiškimo vienuolyną pritaikant turizmo reikmėms“ galimybių studiją. 2008 m. rugsėjo 16 d. LDID narių vertinimas įteiktas KPD direktorei D. Varnaitei.
10. 2008 m. gruodžio 15 d. LDID vykdyto konkurso „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ galutinis balsavimas. Geriausiais išrinkti: Teologijos fakulteto pastatas Kaune, Gimnazijos g. 7 (1998–2001, archit. R. Gudienė) ir gyvenamasis namas Vilniuje D. Poškos g. 61 (pastatytas 1901; rekonstruotas 2006; archit. R. Adomaitis, G. Natkevičius, bendraaut. R. Babrauskas). Blogiausiais pastatais išrinkti: Valdovų rūmai Vilniuje (statybų terminas 2002–2009; projekto vadovas ir vyriausias archit. R. Grigas, projekto mokslinis vadovas – N. Kitkauskas; statytojas VĮ Vilniaus pilių direkcija; rangovo funkciją vykdo konsorciumas TŪB „Vilniaus papėdė”, kuriam vadovauja A. Bertašius) ir gyvenamasis namas A. Juozapavičiaus g. 3 (2003–2005, archit. K. Pempė, L. Jančytė, E. Kirdulienė; užsakovas „Inreal“). 2009 m. sausio 13–16 internetiniuose portaluose ir spaudoje paskelbti LDID apklausos „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ rezultatai. Straipsnis sulaukė susidomėjimo ir atsiliepimų. 2009 m. sausio 23 d. LR pirmojoje programoje laidoje „Gyvoji istorija“ laida apie apklausą „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ (dalyvavo LDID pirmininkė D. Vasiliūnienė).
11. 2014 m. rugsėjo 24d. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete posėdis dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo išsaugojimo (dalyvavo G. Surdokaitė-Vitienė). Seimo komitetas priėmė sprendimą nepritarti Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir Kultūros ministerijos siūlomai reorganizacijai.
12. 2014 m. sausio 30 d. dalyvauta Kultūros paveldo departamento ir Kultūros paveldo centro organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Mokslo tiriamųjų darbų panaudojimas paveldo apskaitoje ir paveldosaugos praktikoje“ (dalyvavo Gabija Surdokaitė-Vitienė, Dalia Vasiliūnienė).


Šviečiamosios programos, projektai


1. 2006 m. Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Birštone LDID nariai skaitė viešųjų paskaitų ciklą „Lietuvos dailės istorijos eskizai“. Projekto koordinatorė Gabija Surdokaitė. Paskaitas skaitė 11 LDID narių (Aleksandra Aleksandravičiūtė, Dalia Klajumienė, Asta Giniūnienė, Liepa Griciūtė, Giedrė Mickūnaitė, Skirmantė Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė, Gabija Surdokaitė, Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė, Neringa Markauskaitė)
2. 2007 m. LDID nariai tęsė viešųjų paskaitų ciklą „Lietuvos dailės istorijos eskizai“. Paskaitos skaitytos Vilniuje, Kaune, Utenoje, Alytuje, Birštone. Projekto koordinatorė Dalia Vasiliūnienė. Paskaitas skaitė 11 LDID narių (Ieva Pleikienė, Algė Andriulytė, Sigita Maslauskaitė, Neringa Markauskaitė, Mindaugas Paknys, Helmutas Šabasevičius, Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė, Dalia Klajumienė, Gabija Surdokaitė, Dalia Vasiliūnienė) ir viena kviestinė lektorė - VDA doktorantė Jolanta Zabulytė
3. 2008 m. LDID nariai tęsė viešųjų paskaitų ciklą „Lietuvos dailės istorijos eskizai“. Paskaitos skaitytos Vilniuje, Kaune, Utenoje, Alytuje, Birštone. Projekto koordinatorė Rima Valinčiūtė.
4. 2009 m. LDID nariai tęsė viešųjų paskaitų ciklą „Lietuvos dailės istorijos eskizai“. Paskaitos skaitytos Vilniuje, Kaune, Utenoje, Alytuje, Birštone. Projekto koordinatorė Rima Valinčiūtė.
5. 2010 m. LDID nariai tęsė viešųjų paskaitų ciklą „Lietuvos dailės istorijos eskizai“. Paskaitos skaitytos Vilniuje, Kaune, Anykėčiuose, Utenoje, Alytuje, Birštone. Paskaitas skaitė 12 LDID narių ir kviestinių prelegentų: A. Aleksandravičiūtė, A. Valtaitė, D. Klajumienė, H. Šabasevičius, L. Šinkūnaitė, S. Smilingytė-Žeimienė, A. Slavinskienė, M. Janušonienė, J. Zabulytė, G. Surdokaitė, R. Rachlevičiūtė, D. Vasiliūnienė. Projekto koordinatorė Gabija Surdokaitė.
6. 2010 m. LDID vykdė paskaitų projektą „Giminių mecenatystė Lietuvoje“. Paskaitas skaitė 5 nariai: M. Paknys, R. Janonienė, T. Račiūnaitė, J. Širkaitė, G. Surdokaitė. Projekto koordinatorė Gabija Surdokaitė.


Minėjimai:


1. 1996 m. spalio 23 d. - Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės gimimo 100-osios metinės. (Apie jį rašė: Šatavičiūtė L. Graži, inteligentiška ir... patikli kaip vaikas // 7 meno dienos, 1996 11 01).
2. 1998 m. gegužės 12 d. - Mikalojaus Vorobjovo 95-mečio minėjimas; organizavo dr. Ingrida Korsakaitė, prisiminimais dalijosi Ina Meksinaitė, Rasa Andriušytė-Žukienė perskaitė pranešimą apie Vorobjovo indėlį į M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėjimus.
3. 1999 kovo 9 d. Kaune pasveikinta dr. Marija Matušakaitė jos 75 m. jubiliejaus proga.
4. 1999 spalio 30 d. dr. Ingridos Korsakaitės 60-mečio minėjimas Vilniaus Paveikslų galerijoje (Chodkevičių rūmuose); informacija ELTA ir LTV.
5. 2000 rugpjūčio 30 d. - minėdami dailėtyrininko Jono Umbraso gimimo 75 metines, grupė draugijos narių aplankė jo kapą Vilniaus Antakalnio kapinėse.
6. 2005 m. - LDID 10-mečio minėjimas. Ta proga išleistas leidinys „Lietuvos dailės istorikų draugija: bibliografija 1995-2004 m.“, parengta radijo laida per Lietuvos radijo 1-ąją programą „Gyvoji istorija“, suorganizuota mokslinė konferencija-diskusija „Lietuvos dailės istorija: ideologija ir metodologija“ ir jos pranešimų pagrindu numatytas išleisti jubiliejinis LDID biuletenio numeris, suorganizuotas išvažiuojamasis LDID narių ir Draugijos svečių posėdis į Kėdainius, aplankant Kėdainių ir Kėdainių krašto meno paminklus.
7. 2006 m. lapkričio mėnesį Kupiškio rajone Bugailiškių kaime buvo pastatytas paminklinis akmuo žymintis lietuvių dailininko, dailės istoriko ir pedagogo prof. Igno Šlapelio (1881-1955) gimtinės vietą. Šio atminimo ženklo pastatymas buvo skirtas I. Šlapelio 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Akmens pastatymu rūpinosi dailės istorikas Vidmantas Jankauskas, Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai, Kupiškio rajono savivaldybė ir I. Šlapelio giminės.
8. 2007 m. spalio 19 d. atidengtas paminklinis akmuo, žymintis lietuvių dailininko, dailės istoriko ir pedagogo prof. Igno Šlapelio (1881–1955) gimtinės vietą Bugailiškės kaime Kupiškio rajone. Atminimo ženklo pastatymas buvo skirtas I. Šlapelio 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Akmens pastatymu rūpinosi dailės istorikas Vidmantas Jankauskas, Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai, Kupiškio rajono savivaldybė ir I. Šlapelio giminės. Renginyje dalyvavo D. Vasiliūnienė.
9. 2008 m. gruodžio pab. LDID atstovė Rasa Žukienė pateikė medžiagą 2011 m. UNESCO numatomo švęsti M. K. Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių jubiliejaus bylai.
10. 2009 m. balandžio 14–30 d. vykusioje 181-ojoje UNESCO Vykdomosios Tarybos sesijoje buvo patvirtintas 2010–2011 m. UNESCO minimų datų sąrašas, į kurį buvo įtrauktas ir LDID inicijuotas pasiūlymas – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių minėjimas.
11. 2009 m. gegužės 6 d. Lietuvos dailės muziejuje įvyko susitikimas su LDID garbės nare Marija Matušakaite. Dailėtyrininkė pristatė savo naujausią knygą „Išėjusiems atminti. Laidosena ir kapų ženklinimas LDK“ (2009). Jai įteikta jubiliejaus proga parengta knyga „Kuriantis protas brangesnis nei turtai...Skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei“ (sud. G. Mickūnaitė, 2009).
12. Minint Vlado Drėmos 101 gimtadienį 2011 m. gruodžio 3 d. LDM paveikslų galerijoje Chodkevičių rūmuose surengtas iškilmingas jubiliejaus minėjimas ir knygos Atrasti Vilnių. Skiriama Vlado Drėmos 100-mečiui, sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė (Vilnius: LDID ir VDA leidykla, 2010) pristatymas. Dalyvavo LDID narės: Giedrė Jankevičiūtė, Rūta Janonienė, Giedrė Mickūnaitė.


Pranešimai LDID narių susirinkimuose:


1. 1998 m. rugsėjo 29 d. LDID narės dailės istorikės Kristinos Makovskos pranešimas „Šv. Onos bažnyčios statyba ir statytojai“. Pranešimą lydėjo kolegiškos diskusijos, užfiksuotos 1998 09 29 susirinkimo protokole.
2. 2001 m. spalio 3 d. LATGA atstovės G. Naprušienės pranešimas „Kūrybinių ir mokslo darbų autorinių teisių apsauga“.
3. 2002 m. lapkričio 15 d. LDID narės dailės istorikės dr. Dalios Klajumienė pranešimas „XVIII a. II pusės Vilniaus Šv. Dvasios dominikonų vienuolyno koridoriaus sienų tapybos tyrimai“.
4. 2002 m. lapkričio 15 d. LDID narių dailės istorikių dr. Rūtos Janonienė ir Rūtos Birutės Vitkauskienės pranešimai apie pastarųjų metų darbus Italijos, Rusijos, Lenkijos archyvuose bei dr. Aleksandros Aleksandravičiūtės pasakojimas apie Marburge (Vokietija) vykusią konferenciją „Lietuva ir Europa“.


Apdovanojimai:


1. 1997 m. dr. Ingrida Korsakaitė apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino  V laipsnio ordinu (ordino riterio kryžiumi).
2. 1999 m. dr. Marija Matušakaitė apdovanota Lietuvos Vyriausybės meno premija.
3. 2000 m. vasario 20 d. - LDID narių susirinkimas išrinko geriausią 1998-1999 m. dailėtyros knygą - dr. Marijos Matušakaitės „Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje“. LDID įsteigė premiją ir įteikė autorei diplomą.
4. 2001 m.  Lietuvos respublikos kultūros ministerija skyrė Martyno Mažvydo premiją dr. Ingridai Korsakaitei už nuopelnus Lietuvos valstybei, raštijos istorijai ir knygos menui.
5. 2003 m. sausio 30 d. - LDID narių susirinkimas LDID diplomą ir premiją už geriausią 2000-2002 m. dailėtyros knygą paskyrė dr. Nijolei Lukšionytei-Tolvaišienei už leidinius „Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje“, „Antanas Vivulskis“ ir „Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje“.
6. 2004 m. dr. Ingridai Korsakaitei už 2004 kalendorių „Lietuviški elemetoriai“ paskirta Lauryno Ivinskio respublikinio kalendorių konkurso paskatinamoji premija.
7. 2004 m. Kultūros ministerija skyrė Martyno Mažvydo premiją dr. Jolitai Liškevičienei už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui (premija įteikta 2004 m. gruodžio 28 (ar 29 d.?).
8. 2004 m. Mokslų akademija Mokslo premiją skyrė habil. dr. Algei Reginai Jankevičienei už darbų ciklą „Lietuvos sakralinės architektūros tyrimai (1957- 2003 m.) (premija įteikta 2005 m. kovo 8 d.).
9. Kultūros paveldo centro kvietimu dalyvauta rengiant projektą „Lietuvos dvarai: istorija, praradimai, dabartis ir ateitis“. Įsteigta LDID prizinė nominaciją už geriausią šiam projektui pristatytą teorinį darbą. Konkurso žiuri iš LDID: G. Jankevičiūtė, M. Paknys, D. Klajumienė. Konkurso nugalėtojai apdovanoti 2005 12 09.
10. 2006 m. spalio 16 d. buvo apdovanotos trys LDID narės „Už geriausius 2003-2005 metų dailėtyros leidinius“: dr. Giedrė Jankevičiūtė už knygą „Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940“ (2003), dr. Rasa Andriušytė-Žukienė už knygą „M. K. Čiurlionis: tarp simbolizmo ir modernizmo“ (2004), dr. Tojana Račiūnaitė už knygą „Vizijos ir atvaizdai: basųjų karmelitų palikimas“ (2003).
11. 2006 m. gruodžio 11 d. Nacionalinė premija paskirta LDID narei Nijolei Lukšionytei-Tolvaišienei. Premija skirta „už kūrybišką istorinės atminties žadinimą ir Lietuvos architektūros paveldo aktualizavimą veikaluose „Antanas Vivulskis: tradicijų ir modernumo dermė“ bei „Vilniaus architektai 1850–1914“.
12. 2007 m. spalio 23 d. vykusiame LDID susirinkime buvo apdovanotos LDID narės, konkurso „Geriausia 2006 m. dailėtyros publikacija“ nugalėtojos. Už geriausią 2006 metų dailėtyros srities monografiją dr. Dalia Klajumienė už knygą „Tapyti altoriai (XVIII a. – XIX a. I p.): nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai“. (Vilnius, VDA leidykla, 2006). Už geriausią 2006 metų dailėtyros srities kolektyvinį mokslo leidinį sudarytoja dr. Tojana Račiūnaitei už knygą „Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje“ (Vilnius, VDA leidykla, 2006); Už geriausią 2006 metų dailėtyros srities mokslinį katalogą dr. Jolanta Širkaitė už katalogą „Dailininkai Römeriai / The Artists of the Römer family“ (Vilnius, KFMI leidykla, 2006).
13. 2007 m. dailėtyrininkė Marija Matušakaitė apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
14. 2008 m. Ingrida Korsakaitė apdovanota Lietuvos vyriausybės meno premija.
15. 2008 m. kovo 7 d. Vyriausybės kanceliarijoje dr. Ingridai Korsakaitei įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija.
16. 2008 m. lapkričio 13 d. vykusiame LDID susirinkime buvo apdovanotos konkurso „Geriausia 2007 m. dailėtyros publikacija“ nugalėtojos: autorė dr. Gražina Marija Martinaitienė už knygą „Kontušo juostos Lietuvoje“ Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007 ir sudarytoja dr. Milda Mildažytė-Kulikauskienė už knygą „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika“, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.
17. 2009 m. lapkričio 18 d. vykusiame visuotiniame LDID narių susirinkime buvo apdovanoti konkurso „Geriausia 2008 m. dailėtyros publikacija“ nugalėtojai: Giedrė Mickūnaitė „Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis“ (VDA leidykla, 2008) ir Versus aureus parengta knyga – Vladas Drėma „Vilniaus bažnyčios: iš Vlado Drėmos archyvų“ („Versus aureus“, 2008).
18. 2010 m. vasario 16 d. Prezidentūroje dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei įteikta Nacionalinė premija.
19. 2011 m. vasario 22 d. vykusiame susirinkime apdovanotos Geriausios 2009 m. knygos rinkimų nugalėtojos: Neringa Markauskaitė ir Sigita Maslauskaitė – už knygą Šv. Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a. ir Skirmantė Žeimienė –už knygą Lietuvos bažnyčių dailė. XX amžiaus I pusė.
20. 2012 m. kovo 11 d. Lietuvos mokslų akademijoje dr. Rūtai Janonienei įteikta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos bernardinų meninis paveldas: Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai (1996–2010)“.
21. 2014 m. kovo 14 d. prof. dr. Giedrei Jankevičiūtei įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija.
22. 2014 m. spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2011 m. LDID konkurso „Geriausios 2010 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje dr. Rūtai Janonienei už monografiją „Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje. Pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje“ (Vilnius: „Aidai”, 2010).
23. 2014 m. spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2011 m. LDID konkurso „Geriausios 2010 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai taikomųjų publikacijų srityje dr. Giedrei Mickūnaitei už publikacijas žodyne „Oxford Dictionary of the Middle Ages“ (Oxford: Oxford University Press, 2010, t. 2, 3, 4).
24. 2014 m. spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2012 m. LDID konkurso „Geriausios 2011 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje dr. Liepa Griciūtei-Šverebienei už monografiją „XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011).
25. 2014 m. spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2012 m. LDID konkurso „Geriausios 2011 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojoms taikomųjų publikacijų srityje sudarytojoms dr. Skirmantei Smilingytei–Žeimienei ir dr. Daliai Vasiliūnienei už knygą „Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 1: Balkaičiai–Joniškis“ (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011).
26. 2014 m. spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2013 m. LDID konkurso „Geriausios 2012 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje dr. Jolitai Mulevičiūtei už monografiją „Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865–1914“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).
27. 2014 m. spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2013 m. LDID konkurso „Geriausios 2012 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai taikomųjų publikacijų srityje sudarytojai dr. Jolantai Širkaitei už knygą „Lietuvos dailininkų žodynas, II tomas: 1795–1918“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).
28. 2015 m. balandžio 17 d. vykusiame šventiniame draugijos 20-mečio paminėjime 2014 m. LDID konkurso „Geriausios 2013 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje dr. Astai Giniūnienei už monografiją „Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje – XX a. pradžioje: sklaida ir raiška“ (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013).
29. 2015 m. balandžio 17 d. vykusiame šventiniame draugijos 20-mečio paminėjime 2014 m. LDID konkurso „Geriausios 2013 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai taikomųjų publikacijų srityje sudarytojai dr. Daliai Vasiliūnienei už knygą „Jėga ir grožis Jo šventovėje…: Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje“ (Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013).
30. 2015 m. kovo 12 d. Vyriausybės rūmuose LDID narėms dr. Laimai Laučkaitei-Surgailienei ir dr. Nijolei Tumėnienei įteiktos Vyriausybės kultūros ir meno premijos.
31. 2016 m. spalio 26 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2015 m. LDID konkurso „Geriausios 2014 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje knygos „Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014) sudarytojai prof. dr. Aleksandrai Aleksandravičiūtei.
32. 2016 m. spalio 26 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2015 m. LDID konkurso „Geriausios 2014 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai taikomųjų publikacijų srityje prof. dr. Giedrei Jankevičiūtei už knygą „Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974): parodos katalogas“, (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014).
33. 2016 m. spalio 26 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2016 m. LDID konkurso „Geriausios 2015 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje dr. Tojanai Račiūnaitei už monografiją „Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a.“ (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014).
34. 2016 m. spalio 26 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2016 m. LDID konkurso „Geriausios 2015 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojoms taikomųjų publikacijų srityje knygos „Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 3: Skaistgirys – Žukančiai“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015) sudarytojoms dr. Skirmantei Smilingytei-Žeimienei ir dr. Daliai Vasiliūnienei.Peticijos, raštai:


1. 1995 m. rugsėjo 25 d. raštas Vilniaus miesto merui „Dėl Žaliojo tilto skulptūrų išsaugojimo“. Tuo pačiu klausimu dienraščio „Lietuvos rytas“ (1995 11 08) priede „Sostinė“ išspausdintas dailėtyrininkių E. Lubytės ir G. Jankevičiūtės pokalbis.
2. 1996 06 20 Lietuvos vyriausybei oficialiai pareikšta nuomonė dėl Vilniaus pilių kompleksui teiktino apsaugos statuso.
3. 1999 m. gegužės 24 d. kreipimasis į Lietuvos Respublikos vyriausybę „Dėl Čiurlionio galerijos rekonstrukcijos finansavimo“ (skelbtas savaitraštyje „7 meno dienos“ 1999 05 07; ta tema R. Drazdauskaitės publikacija „Ar Lietuvai reikia Čiurlionio muziejaus?“ (t. p. savaitraštis)).
4. 2000 m. vasario 2 d. Kreipimasis į Lietuvos Respublikos kultūros ministrą A. Bėkštą dėl AICA Lietuvos sekcijos ir LDID narių delegavimo į Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos dailės ekspertų ir kitas ekspertizės grupes.
5. 2001 m. vasario 14 d. kreipimasis į Lietuvos Respublikos kultūros ministrą G. Kėvišą dėl LDID narių dalyvavimo architektūrinio paveldo ekspertizės darbuose.
6. 2002 m. birželio 27 d. raštas Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komisijai „Dėl menotyrininkų dalyvavimo ekspertais komisijos darbe“.
7. 2002 m. rugpjūčio 26 d. raštas Vilniaus miesto merui A. Zuokui „Dėl Vilniaus Gedimino prospekto archeologinių radinių apsaugos“.
8. 2005 gegužės 30 d. raštas Kėdainių Savivaldybės Kultūros skyriui „Dėl Lietuvos dailės istorikų draugijos išvažiuojamojo posėdžio į Kėdainius“.
9. 2005 gegužės 30 d. raštas Kultūros paveldo departamentui „Dėl avarinės Kalnaberžės ir Sirutiškio dvarų būklės“.
10. 2006 m. gegužės 20 d. raštas Kultūros paveldo departamentui „Dėl avarinės Jašiūnų, Merkinės (Pavlovo), Gornostajiškių dvarų būklės“.
11. 2006 m. gegužės 20 d. raštas Kupiškio rajono savivaldybei, rūpinantis dailininko, dailės istoriko ir pedagogo prof. Igno Šlapelio atminimo įamžinimu (2006 m. sukanka 125 m., kai Kupiškio rajone, Bugailiškių kaime gimė Ignas Šlapelis). Rašte siūloma išsiaiškinti sunykusią Šlapelių sodybos vietą ir ten pastatyti akmenį su atminimo įrašu. 
12. 2006 m. spalio 27 d. kreipimasis į Lietuvos Respublikos kultūros ministrą, Pilių tyrimo centro „Lietuvos Pilys“ direktorių, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininką ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorių protestuojant dėl Šliosbergo namo (Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje) nugriovimo arba pakeitimo.
13. 2006 m. lapkričio 24 d. mitingo-piketo „dėl Abraomo Šliosbergo namų išsaugojimo“ dalyvių kreipimasis į Lietuvos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę.
14. 2007 m. vasario 13 d. LDID narių kreipimasis į Lietuvos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę „dėl dailėtyros (dailės ir architektūros istorijos) mokslų atstovavimo Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje“.
15. 2007 m. birželio 11 d. LDID Tarybos kreipimasis į Valstybinę kultūros paveldo komisiją „Dėl istorinių tyrimų būtinumo atidengiant XV a. freskas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje“.
16. 2007 m. spalio 12 dieną išsiųstas LDID raštas į Kultūros paveldo departamentą ir Kultūros paveldo komisija „Dėl Vilniaus Bernardinų ir Kauno Šv. Jurgio vienuolynų ansamblių rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmo reikmėms“.
17. 2007 m. spalio 30 d. LDID narių vienbalsiai remiamas Lietuvos mokslininkų humanitarų ir kultūros veikėjų kreipimasis „Dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo reorganizavimo“.
18. 2007 m. lapkričio 14 d. LDID atstovai dalyvavo susirinkime Lietuvos literatūros ir meno archyve, kur buvo sprendžiamas klausimas dėl jo panaikinimo (sujungimo su LCVA išskaidymo arba sujungimo būdu). 2007 m. lapkričio 15 d. LDID parašė kreipimąsi į LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą protestuodama dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo sujungimo su LCVA ir iškeldinimo.
19. 2007 m. lapričio 15 d. surašytas LDID bei Lietuvos mokslo ir kultūros veikėjų kreipimasis į Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero viceprovincijos provincijolą Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčios kleboną dėl numatomos Bernardinų bažnyčios renovacijos. Lapkričio 27 d. LDID nariai D. Vasiliūnienė, M. Paknys, T. Račiūnaitė ir VU istorikas L. Jovaiša, įteikė laišką su parašais provincijolui A. Kungiui.
20. 2007 m. gruodžio 5 d. LR Seime, Švietimo, mokslo ir kultūros posėdyje svarstytas LLMA klausimas. Visiškai pritarta LDID rašte išdėstytai pozicijai. Posėdyje buvo paskirtas pakomisis (vad. Teišerskytė), kuris vėliau rekomendavo archyvą po remonto grąžinti į Mindaugo gatvę. 2007 m. gruodžio 14 d. Kultūros paveldo komisijoje posėdis dėl Vilniaus bernardinų vienuolyno rekonstrukcijos. Dalyvavo kun. A. Kungys, KPD atstovai A. Kuncevičius ir R. Bitinas, nuo LDID – D. Vasiliūnienė.
21. 2007 m. gruodžio 21 d. LDID raštas Valstybinei kultūros paveldo komisijai „Dėl Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios konservavimo ir restauravimo“.
22. 2007 m. gruodžio 21 d. LDID raštas Kultūros paveldo departamentui „Dėl numatomo grindinio šildymo įrengimo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje“.
23. 2008 m. sausio 22 d. LTV laidoje „Panorama“ kalbėta dėl Vilniaus bernardinų bažnyčios pritaikymo turizmo reikmėms projekto problemų (D. Vasiliūnienė, L. Jovaiša).
24. 2008 m. sausio 23 d. LDID raštas Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai su prašymu stebėti įvykių eigą Vilniaus bernardinų bažnyčios statybų darbuose.
25. 2008 m. sausio 24 d. LDID narė G. Mickūnaitė dalyvavo LR Kultūros paveldo komisijos posėdyje svarstant Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinės bažnyčios restauravimo ir teritorijos tvarkymo eigą.
26. 2008 m. vasario 12 d. posėdis LR Vyriausybės kanceliarijoje dėl Literatūros ir meno archyvo reorganizavimo prijungiant jį prie LVCA (nuo LDID dalyvavo D. Vasiliūnienė). Posėdyje buvo nutarta, kad dėl remonto darbų archyvą reikia iškeldinti, tačiau neaišku, ar po remonto čia archyvas sugrįš, ar sugrįš tik Naujasis archyvas ir Generalinė direkcija, o LLMA liks O. Milašiaus gatvėje.
27. 2008 m. vasario 22 d. LDID raštas LR Vyriausybei, reikalaujant Lietuvos literatūros ir meno archyvo nejungti su Lietuvos centriniu valstybės archyvu nei skaidymo, nei prijungimo būdu ir palikti jį pastate Mindaugo g. 8.
28. 2008 m. kovo 10 d. LDID raštai LR Prezidentui (gautas atsakymas), LR Seimo Švietimo ir kultūros komitetui (gautas atsakymas 2008 04 07), LR Kultūros ministrui (gautas atsakymas 2008 04 08) dėl Vilniaus bernardinų vienuolyno ansamblio rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmo reikmėms.
29. 2008 m. kovo 16 d. LR Ūkio ministerijoje sekretoriaus G. Miškinio organizuotas pokalbis dėl struktūrinių fondų lėšų skyrimo turizmo reikmėms atsižvelgiant į paveldosaugos reikalavimus (dalyvavo LR prezidento patarėja I. Vaišvilaitė, Kultūros paveldo komisijos pirmininkas J. Glemža, pavaduotoja D. Klajumienė, LDID pirmininkė D. Vasiliūnienė ir kt.).
30. 2008 m. kovo 18 d. LDID Tarybos narių raštai LR Konservatorių partijai ir Vilniaus miesto savivaldybės Tarybai dėl Vilniaus bernardinų vienuolyno ansamblio rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmo reikmėms (gautas atsakymas 2008 04 30).
31. 2008 m. balandžio 1 d. LDID narės B. R. Vitkauskienės straipsnis internetiniame dienraštyje Bernardinai „Ką pasakytų Vitruvijus Bernardinų bažnyčios „tvarkytojams“ (diskusiją dėl Vilniaus Bernardinų bažnyčios pertvarkos projekto).
32. 2008 m. gegužės 22 d. LDID pranešė telefonu Kultūros paveldo departamentui Vilniaus teritorinio padalinio viršininkui ir inspektoriui, kad griaunami Vilniaus Bernardinų vienuolyno kiemelio kontraforsai ir prašė sustabdyti griovimo darbus. Tą pačią dieną DELFI korespondentai ir Panoramos žurnalistai paskelbė žinią apie griovimą. Inspektorė N. Vaitiekūnaitė sustabdė darbus, buvo surašytas protokolas, į departamentą iškviesti projekto ir statybų darbų vykdytojai.
33. 2008 m. liepos 22 d. pristatytas LDID vertinimas (aut. B. R. Vitkauskienė, N. Lukšionytė, D. Vasiliūnienė) apie Projekto „Bernardinų takais (Vilniaus Bernardinų istorinį-architektūrinį ansamblį, Kauno Šv. Jurgio konventą ir vienuolyno ansamblį bei Kretingos Apreiškimo vienuolyną pritaikant turizmo reikmėms“ galimybių studiją. 2008 m. rugsėjo 16 d. LDID narių vertinimas įteiktas KPD direktorei D. Varnaitei.
34. 2008 m. gruodžio 15 d. LDID vykdyto konkurso „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ galutinis balsavimas. Geriausiais išrinkti: Teologijos fakulteto pastatas Kaune, Gimnazijos g. 7 (1998–2001, archit. R. Gudienė) ir gyvenamasis namas Vilniuje D. Poškos g. 61 (pastatytas 1901; rekonstruotas 2006; archit. R. Adomaitis, G. Natkevičius, bendraaut. R. Babrauskas). Blogiausiais pastatais išrinkti: Valdovų rūmai Vilniuje (statybų terminas 2002–2009; projekto vadovas ir vyriausias archit. R. Grigas, projekto mokslinis vadovas – N. Kitkauskas; statytojas VĮ Vilniaus pilių direkcija; rangovo funkciją vykdo konsorciumas TŪB ,,Vilniaus papėdė”, kuriam vadovauja A. Bertašius) ir gyvenamasis namas A. Juozapavičiaus g. 3 (2003–2005, archit. K. Pempė, L. Jančytė, E. Kirdulienė; užsakovas „Inreal“).
35. 2009 m. sausio 13–16 internetiniuose portaluose ir spaudoje paskelbti LDID apklausos „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ rezultatai. Straipsnis sulaukė susidomėjimo ir atsiliepimų.
36. 2009 m. sausio 23 d. LR pirmojoje programoje laidoje „Gyvoji istorija“ laida apie apklausą „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ (dalyv. D. Vasiliūnienė).
37. 2009 m. kovo 9 d. parengtas LDID raštas LR Vyriausybei, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir Lietuvos archyvų departamentui prie LR Vyriausybės dėl Literatūros ir meno archyvo išsaugojimo.
38. 2009 m. balandžio 15 d. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete posėdis dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo išsaugojimo (dalyvavo D. Vasiliūnienė). Seimo komitetas priėmė sprendimą archyvo nenaikinti ir sugrąžinti jį į patalpas Mindaugo g. 8. Tačiau balandžio 15 d. Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Saulėlydžio komisijos) sprendimas dėl archyvų sistemos perorganizavimo (Literatūros ir meno, Lietuvos valstybės naujojo bei Valstybės istorijos archyvo įjungimo į Lietuvos centrinį valstybės archyvą).
39. 2009 gegužės 28 d. LDID raštas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Kultūros vertybių apsaugos departamentui dėl sienų tapybos restauravimo problemų.
40. 2010 m. sausio 25 d. parašytas LDID raštas DĖL MEDINIŲ BAŽNYČIŲ APSAUGOS, išsiųstas Lietuvos vyskupų konferencijai, LR Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie LR Kultūros ministerijos, LR Valstybinei kultūros paveldo komisijai.
41. 2011 m. balandžio 20 d. LDID nariai prof. dr. Nijolė Lukšionytė, dr. Dalia Vasiliūnienė, doc. dr. Giedrė Jankevičiūtė, doc. dr. Marija Drėmaitė, dr. Laima Laukaitė, dr. Jolita Mulevičiūtė, prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė, doc. dr. Helmutas Šabasevičius, dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Laima Bialopetravičienė, dr. Lina Balaišytė, dr. Dalia Klajumienė, dr. Gabija Surdokaitė, dr. Dalia Ramonienė, dr. Margarita Janušonienė, dr. Rūta Janonienė, doc. dr. Birutė Rūta Vitkauskienė, dr. Jolanta Zabulytė, dr. Jolita Riškevičienė, dr. Marius Iršėnas, doc. dr. Rasa Butvilaitė parengė kreipimąsi „Nebėra pastato, neliko problemos?“ dėl Ferdinando Hofmano komplekso pastatų, buvusių Vilniuje Jasinskio g. 10 ir 12, nugriovimo ir jų imitacijų pastatymo tame pačiame sklype. Kreipimasis paskelbtas internetiniame dienraštyje Bernardinai (2011-04-22) savaitraštyje 7 meno dienos komentuotas internetinėje žiniasklaidoje.
42. 2012 m. spalio 22 d. LDID vardu LDID pirmininkė po dr. Laimos Laučkaitės-Surgailienės iniciatyvos parašė raštą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui, Vilniaus miesto savivaldybei dėl tuometinės pastato, esančio Vilniuje, Polocko g. Nr. 52 (unikalus Kultūros vertybių registro objekto kodas – 17396), būklės.
43. 2013 m. gegužės 6 d. raštas Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariui prof. A. Butrimui dėl lituanistikos mokslinių tyrimų Lietuvoje.
44. 2014-02-26 / Nr. 3 KREIPIMASIS DĖL LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO išsiųstas LR Prezidento kanceliarijai, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Ministrui Pirmininkui, LR Kultūros ministerijai, Lietuvos vyriausiajam archyvarui.
45. 2014-07-31 / Nr. 4 raštas DĖL LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO PANAIKINIMO išsiųstas LR Kultūros ministerijai.
46. 2014-07-31 / Nr. 5 raštas DĖL LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO PANAIKINIMO išsiųstas LR Prezidento kanceliarijai.
47. 2014-07-31 / Nr. 6 raštas DĖL LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO PANAIKINIMO išsiųstas Lietuvos vyriausiajam archyvarui.
48. 2014-08-11 / Nr. 7 raštas DĖL LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO PANAIKINIMO išsiųstas Ministrui Pirmininkui, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.
49. Kreipimasis „Reorganizacija ar pasikėsinimas į Lietuvos kultūros paveldą?“. paskelbtas dvejuose interneto dienraščiuose. Lietuvos žinios „Dailės istorikai sunerimo dėl kultūros paveldo ateities“ http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/dailes-istorikai-sunerimo-del-kulturos-paveldo-ateities/185244 [paskelbta 2014-08-08]; http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-08-09-reorganizacija-ar-pasikesinimas-i-lietuvos-kulturos-pavelda/120606 [paskelbta 2014-08-09].
50. 2014 m. sausio 30 d. dalyvauta Kultūros paveldo departamento ir Kultūros paveldo centro organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Mokslo tiriamųjų darbų panaudojimas paveldo apskaitoje ir paveldosaugos praktikoje“ (dalyvavo Gabija Surdokaitė-Vitienė, Dalia Vasiliūnienė).
51. 2014 m. rugsėjo 24 d. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete posėdis dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo išsaugojimo (dalyvavo G. Surdokaitė-Vitienė). Seimo komitetas priėmė sprendimą nepritarti Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir Kultūros ministerijos siūlomai reorganizacijai.
52. 2015-02-09 / Nr. 1 raštas dėl Žaliojo tilto skulptūrų išsiųstas Kultūros paveldo departamentui prie LR Kultūros ministerijos.
53. 2015-04-03 / Nr. 2 raštas Lietuvos vyskupų konferencijai dėl dailės kūrinių restauravimo.
54. Raštai 2015-08-21 / Nr. 3, 2015-10-19 / Nr. 4, 2015-10 29 / Nr. 6, 2015-11-02 / Nr. 7, 2015-11-09/ Nr. 9, 2016-05-30 / Nr. 2 LR Ministrui Pirmininkui, LR Seimui, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, LR Seimo nariams, LR Aplinkos ministrui, LR Kultūros ministrui, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos direktorei, LR Valstybinei kultūros paveldo komisijai, LR Mokslo ir švietimo ministerijai, Lietuvos mokslo tarybai dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 5, 22, 18 ir 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu įstatymo projekto (Nr. XIIP-3481).
55. 016-07-13 / Nr. 1 raštas LR Prezidentei Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo.

Delegavimas atstovauti ekspertų komisijose:


1. 1997 m. gruodžio 5 d. 4 LDID nariai (Jolanta Širkaitė, Gražina Martinaitienė, Algimantas Mačiulis, Jūratė Markevičienė) deleguoti į LR Seime vykusį pasitarimą „Kultūros paveldo būklė ir valstybės veikla jį saugant bei tvarkant“.
2. 1998 m. birželio mėnesį dr. G. M. Martinaitienė deleguota į Vilniaus Savivaldybėje organizuojamą Vilniaus miesto Paminklotvarkos ekspertų tarybą.
3. 1999 m. sausio mėnesį nuo LDID deleguojami du kandidatai į Valstybinės paminklosaugos komisijos narius (dr. G. M. Martinaitienė ir dr. N. Lukšionytė-Tolvaišienė).
4. 2002 m. rugsėjo 25 d. nuo LDID į Valstybinės paminklosaugos komisijos architektūros pakomisį deleguojama dr. Aistė Paliušytė-Lugovojienė.
5. 2003 m. sausio mėnesį nuo LDID deleguojami du kandidatai į Valstybinės paminklosaugos komisijos narius (dr. Rasa Butvilaitė, dr. Rūta Janonienė).
6. 2005 m. spalio 17 d. dr. Laima Laučkaitė-Surgailienė deleguota į Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondo dailės ekspertus.2006 m. kovo 24 d. dr. Rasa Butvilaitė deleguota į Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų nagrinėjimo ekspertų komisiją (komisijos sudėtis patvirtinta 2006 gegužės 16 d.).
7. 2007 m. kovo 21 d. LDID nariai LR Seime dalyvavo Valstybinės kultūros paveldo komisijos rinkimuose, kur buvo renkami nariai nuo visuomeninių organizacijų. Nuo LDID siūlyti kandidatai į Valstybinės paveldo komisijos narius: Jūratė Markevičienė, dr. Dalia Klajumienė. Rinkėjai (įgaliotiniai) nuo LDID: dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, dr. Marija Drėmaitė, dr. Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, dr. Rasa Butvilaitė, dr. Algimantas Mačiulis. Nuo visuomeninių organizacijų LDID kandidatės nebuvo išrinktos, tačiau jas į VPK skyrė LR Seimas (Jūratę Markevičienę) ir LR Prezidentas (dr. Dalią Klajumienę).
8. 2008 m. vasario 17 d. laiškas Kultūros paveldo departamentui, kad LDID į Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų nagrinėjimo komisiją 2008–2009 m. deleguoja dr. Mariją Drėmaitę.
9. 2008 m. gegužės 16 d. į LDID kreipėsi Kultūros paveldo komisijos pirmininkas J. Glemža, prašydamas deleguoti kurį nors LDID narį į posėdį, kuriame bus svarstomi Kultūros forumo 2009 m. organizuojamos diskusijos apie paveldą pavadinimas ir tikslinama tema.
10. Į posėdį deleguota dr. R. Butvilaitė.
11. 2008 m. gegužės 28 d. gautas raštas iš Kultūros paveldo departamento, kuriame prašoma skirti LDID atstovą į komisiją, kuri svarstys Dubingių Radvilų palaikų perlaidojimą Dubingių piliavietėje 2008 m. Gegužės 29 d. į šią komisiją deleguota dr. T. Račiūnaitė.
12. 2009 m. sausio 29 d. D. Vasiliūnienė, kaip LDID atstovė dalyvavo socialiniame forume „Dialogas su Lietuva“ LR Vyriausybės rūmuose.
13. 2009 m. vasario 2 d. Seimo nario Manto Adomėno inicijuotas už Kultūros paveldą atsakingų organizacijų, taip pat ir LDID, pasitarimas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete dėl Vilniaus Šv. Onos bažnyčios tvarkybos (dalyvavo R. B. Vitkauskienė, D. Vasiliūnienė).
14. 2009 m. birželio 1 d. Valstybinei kultūros paveldo komisijai el. paštu išsiųstos „Siūlomų įrašyti į kultūros vertybių registrą kilnojamųjų ir nekilnojamųjų vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų“ pataisos.
15. 2009 m. birželio 3 d. pasitarimas dėl Vilniaus pranciškonų bažnyčios freskų išsaugojimo. Dalyvavo LDID narės Giedrė Mickūnaitė, Dalia Klajumienė, Tojana Račiūnaitė, Seimo narys Mantas Adomėnas, pranciškonų atstovas).
16. 2010 m. vasario 20 d. gautas Kultūros paveldo departamento raštas Dėl ekspertų komisijos sudarymo nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškoms nagrinėti, kviečiantis siųsti draugijos narį į komisiją. Nuo LDID deleguota J. Liškevičienė.
17. 2011 rugsėjo 29 d. LDID Taryba Kultūros ministerijos kvietimu delegavo dr. Dalią Klajumienę į darbo grupę valstybinės kultūros paveldo apsaugos srities plėtros 2013–2021 m. programos parengimui.
18. 2012 m. sausio 20 d. LDID Taryba Kultūros paveldo departamento kvietimu delegavo dr. Gabiją Surdokaitę į Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų nagrinėjimo ekspertų komisiją 2012–2013 m. laikotarpiui.
19. 2014 m. sausio 27 d. LDID Taryba Kultūros paveldo departamento kvietimu delegavo dr. Mariją Drėmaitę į Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų nagrinėjimo ekspertų komisiją 2014–2015 m. laikotarpiui.
20. 2016 m. sausio 17 d. LDID Taryba Kultūros paveldo departamento kvietimu delegavo Aistę Bimbirytę-Mackevičienę į Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų nagrinėjimo ekspertų komisiją 2016–2017 m. laikotarpiui.


Ekskursijos:


1. 2000 m. gegužė - ekskursija į Grūto parką (Iniciatorės L. Belopetravičienė, A. Aleksandravičiūtė).
2. 2004 m. spalio 29 d. - ekskursija į naujai restauruotą Vilniaus universiteto filosofijos fakultetą (Universiteto 9 / Skapo 1). Ekskursiją pravedė Kultūros paveldo centro Kultūros paveldo tyrimų instituto vadovas architektas Virgilijus Spudas (iniciatorė D. Klajumienė).
3. 2005 05 28 ekskursija į Kėdainius, Apytalaukį, Šventybrastį, Kalnaberžę, Sirutiškį (iniciatorės G. Jankevičiūtė, J. Mulevičiūtė, D. Klajumienė).
4. 2006 m. gegužės 20 d ekskursija skirta susipažinti su Vilniaus apskrities istorijos, architektūros, dailės paminklais (kelionės maršrutas: Vilnius - Jašiūnai (dvaras, profesorių kapinės) - Merkinė (dvaras) - Turgeliai (bažnyčia, Kopibilinskių mauzoliejus-koplyčia) - Tabariškės (bažnyčia, dvaro svirnas) - Dieveniškių istorinis regioninis parkas (Dieveniškių miestelis, paminkliniai kaimai) - Šalčininkai (Vagnerių rūmai) - Gornostajiškių dvaro sodybą - Eišiškės (bažnyčią) - Vilnius. (iniciatorės S. Smilingytė-Žeimienė, S. Maslauskaitė, D. Vasiliūnienė).
5. 2007 m. birželio 2 d. ekskursija skirta susipažinti su Utenos, Rokiškio ir Zarasų rajono architektūros ir dailės paminklais (kelionės maršrutas: Vilnius - Vyžuonos - Svėdasai - Južintai - Rokiškis - Antanašė - Antazavė - Stelmužė (iniciatorės J. Širkaitė, S. Maslauskaitė).
6. 2008 m. gegužės 31 d. LDID išvyka „Šiaulių krašto pramonės ir technikos paveldas“ (kelionės maršrutas: Kleboniškis (Rokiškio raj.) – Šiauliai – Kurtuvėnai. Organizatorė Marija Drėmaitė.
7. 2009 m. birželio 6 d. LDID išvažiuojamoji sesija po Dzūkijos kraštą Vilnius – Valkininkai (miestelis, bažnyčia, buvusi vienuolyno vieta), Valkininkų geležinkelio stotis (sanatorija „Pušelė“, B. Žilytės ir A. Steponavičiaus sienų tapyba), Perloja (paminklas Vytautui, bažnyčia), Merkinė (miesto stulpai, bažnyčia, piliakalnis), Druskininkai, Veisiejai (miestelis, bažnyčia, parkas), Rudamina (dvaras), Aštrioji Kirsna (dvaras). Organizatorė M. Janušonienė.
8. 2010 m. birželio 5 d. kelionė po Kauną ir jo apylinkes. Kaunas – Linkuvėlė – Skaruliai – Žemaitkiemis – Kaunas. Organizatorės N. Lukšionytė, R. Žukienė, L. Šinkūnaitė.
9. 2011 birželio 11 d. surengta ekskursija po Anykščių kultūros paveldo objektus, organizatorė – Jolanta Zabulytė.
10. 2012 rugsėjo 29 d. surengta ekskursija maršrutu Vilnius–Rykantai–Trakai–Aukštadvaris–Stakliškės–Nemajūnai–Jieznas–Kalviai–Kruonis–Kaunas–Vilnius, organizatorė – Giedrė Mickūnaitė.
11. 2013 m. birželio 8 d. organizuota ekskursija maršrutu Vilnius–Adomynė–Bugailiškiai–Šimoniai–Noriūnai–Palevenė–Žemutinė Palevenė–Kupiškis–Uoginiai–Antašava–Salamiestis–Palevenėlė–Kupiškis–Skapiškis–Vilnius, organizatorius – Vidmantas Jankauskas.
12. LDID kelionė vyko 2014 m. gegužės 24 d. organizuota ekskursija maršrutu Vilnius–Lentvaris–Semeliškės–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai–Pažaislis–Raudondvaris–Vilnius. Organizatorė – Lina Balaišytė.
13. 2015 m. gegužės 9 d. tradicinė LDID narių kelionė vyko maršrutu Vilnius-Telšiai-Sterblės kalnas (Alkakalnis arba Panų kalnelis)-Biržuvėnų dvaras -Šatrijos kalnas-Vilnius. Organizatoriai Gabija Surdokaitė-Vitienė ir Povilas Šverebas.


Lengvatos LDID nariams:


1. 2005 03 31 gautas Lietuvos Nacionalinio muziejaus sutikimas dėl nemokamo ekspozicijų ir parodų (išskyrus Pilies bokštą) lankymo.
2. 2005 04 05 gautas Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus vadovybės sutikimas dėl nemokamo ekspozicijų ir parodų lankymo.
3. 2005 04 20 gautas Lietuvos dailės muziejaus sutikimas dėl nemokamo ekspozicijų ir parodų lankymo.
4. 2008 m. liepos mėnesį norą pareiškusiems LDID nariams buvo suteikti LDM konsultanto pažymėjimai, leidžiantys nemokamai lankyti muziejaus ir jo padalinių ekspozicijas.
5. 2011 m. LDM LDID nariams išdavė naujus muziejaus konsultanto pažymėjimus, leidžiančius nemokamai lankyti Lietuvos valstybinių ir kai kurių Europos muziejų ekspozicijas 2011–2012 m.
6. 2013 m. LDM LDID nariams išdavė naujus muziejaus konsultanto pažymėjimus, leidžiančius nemokamai lankyti Lietuvos valstybinių ir kai kurių Europos muziejų ekspozicijas 2013–2014 m. gruodžio 31 d.
7. 2014 m. LDM LDID naujai priimtiems nariams (Juozapui Blažiūnui, Aistei Bimbirytei-Mackevičienei, Auksei Kaladžinskaitei ir Gintautei Žemaitytei) išdavė naujus muziejaus konsultanto pažymėjimus, leidžiančius nemokamai lankyti Lietuvos valstybinių ir kai kurių Europos muziejų ekspozicijas 2014–2015 m. gruodžio 31 d.
8. 2014 m. LDM LDID naujai priimtiems nariams (Juozapui Blažiūnui, Aistei Bimbirytei-Mackevičienei, Auksei Kaladžinskaitei ir Gintautei Žemaitytei) išdavė naujus muziejaus konsultanto pažymėjimus, leidžiančius nemokamai lankyti Lietuvos valstybinių ir kai kurių Europos muziejų ekspozicijas 2014–2015 m. gruodžio 31 d.
9. LDID nariams suteikta galimybė nemokamai lankytis 19 Lietuvos muziejų nuolatines ekspozicijas ir parodas (Bažnytinio paveldo muziejus, Daugyvenės muziejus-draustinis, Jonavos krašto muziejus, Jurbarko krašto muziejus, Lazdijų krašto muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Pasvalio krašto muziejus, Raseinių krašto istorijos muziejus, Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Tauragės krašto muziejus, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejus, Zanavykų muziejus, Genocido aukų muziejaus, Tuskulėnų rimties parko memorialinio kompleksas, Trakų Vokės dvaro sodyba).


LDID ir jos narių komunikacijos priemonės:


Draugijos internetinis puslapis: www.ldid.lt

Elektroninio pašto adresas: lietuvos.dailes.istoriku.draugija@gmail.com 

^