Print This Page

Skaidrė Urbonienė

Moksliniai straipsniai
Šventųjų atvaizdai kasdienybėje: vieta, prasmė ir funkcijų transformacijos. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. T. 5 (14): Kasdienybė ir kultūra. Sud. Auksuolė Čepaitienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. P. 155–170.

Liaudies skulptūros suvokimas: Kunigiškių kaimo šv. Jurgis. Liaudies kultūra. 2006. Nr. 2. P. 19–26.

Šilalės valsčiaus kryždirbystės tradicijos. Šilalės kraštas. T. 7: Šilalės valsčius. Sud. Edvardas Vidmantas, Albina Auksoriūtė, Edita Korzonaitė. Vilnius: Margi raštai, 2006. P. 558–573.

Sodybų šventieji globėjai. Žmogus ir gyvenamoji aplinka: konferencijos medžiaga. Sud. Nijolė Marcinkevičienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007. P. 47–55.

Dievdirbiai tradicinėje kaimo bendruomenėje: autorius ir užsakovas. Liaudies kultūra. 2008. Nr. 1. P. 20–27.

Išganytojo atvaizdas XIX a. pab. – XX a. I p. valstiečių namų aplinkoje. Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje. Sud. Liudas Jovaiša, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 276–300.

Dievdirbių įvaizdis ir statusas tradicinėje kaimo bendruomenėje. Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje. Sud. Alė Počiulpaitė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008. P. 13–27.

Изображение Спасителя в крестьянском доме конца XIX – начала XX века. Дар и Крест. Памяти Натальи Трауберг. Sud. Елена Рабинович, Мария Чепайтите. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. C. 385–419.

Gruzdžių valsčiaus kryždirbystės tradicijų apžvalga: XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė. Gruzdžiai. Sud. Damijonas Šniukas. Vilnius: Versmė, 2010. D. 2. P. 748–762, 1229–1230.

Gelgaudiškio apylinkių kryždirbystė: tradicijų pėdsakai. Gelgaudiškis. Vyr. redaktorius Antanas Andrijonas. Vilnius: Versmė, 2011. D. 2. P. 1537–1561.

Sakralinė smulkioji liaudies architektūra. Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija. Sud. Vida Savoniakaitė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. P. 353–357.

Oбрази святих нa узбiччi: традицiï та iновацiï. Народна твoрчiсть та етнолoгiя = Folk art and ethnology. Київ: Інститут мистецтва, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2011. No 3. C. 54–58.

Stebuklingosios Švč. Mergelės Marijos skulptūros kaimo kultūroje. Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje. Sud. Gabija Surdokaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. P. 176–196.

Kryždirbystė Juodupės valsčiuje. Juodupė. Onuškis. Sud. Jonas Šedys, Venantas Mačiekus, Edita Korzonaitė. Vilnius: Versmė, 2012. D. 2. P. 1323–1332.

Kryždirbystė išeivijoje: religingumo ir/ar lietuviškumo manifestacija. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2012. Nr. 12 (21). P. 51–74.

Valdovo atvaizdas Lietuvos tautodailininkų medžio drožyboje. Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai. Sud. Jolita Liškevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 403–426.

Šiuolaikinė liaudies skulptūra Lietuvoje: socialinė ir kultūrinė raiška. Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. P. 52–55.

Researcher-performer relations in cross-crafting rituals in Lithuania. Traditiones. Ljubljana: Institute of Slovenian Ethnology, 2012. Vol. 41. No. 1. P. 97–110.

Researcher-performer relations in cross-crafting rituals in Lithuania. The interplay of performances, performers, researchers, and heritages. Ed. Jurij Fikfak and Laurent Sébastien Fournier. Ljubljana: Institute of Slovenian Ethnology, ZRC Publishing, 2012. P. 97–110.

Lietuviškas kryžius išeivijoje JAV: memorialinis paminklas, interjero atributas, dekoro elementas. Menotyra. 2013. T. 20. Nr. 1. P. 50–66.


Metodinė literatūra
Socialinė ir kultūrinė liaudies skulptūros raiška (etnografinė anketa). Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos mokslo taryba, 2011. 20 p.


Albumai
Saulius Lampickas: Sparnuota medžio drožyba. Alytus: Sambūris „Erdvės“, 2011. P. 132.

Pagarba. Smulkioji sakralinė architektūra prie Lietuvos kelių. Sud. Donaldas Andziulis. Vilnius: Ex Arte, 2013. P. 224.


Recenzijos
Lietuvos sakralinė dailė. T. 2: Lietuvių liaudies menas: recenzija. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2006. T. 5 (14). P. 226–230.

Nauja elektroninė knyga „Kryždirbystė Lietuvoje“. Liaudies kultūra. 2006. Nr. 4. P. 61–63.

Daliutė Petrulienė, Joniškio krašto sakralinės kalvystės paminklai: recenzija. Etnografija: metraštis. 2006. T. 13–14. P. 182–183.

Senoji Lietuvos kryždirbystė [parodos katalogas]: recenzija. Etnografija: metraštis. 2006. T. 13–14. P. 186–187.

Molėtų krašto kalviškoji kryždirbystė. XIX–XX a. pabaiga: recenzija. Etnografija: metraštis. 2007. T. 15–16. P. 273–275.

Arūnas Vaicekauskas, Lietuvių žiemos šventės: recenzija. Etnografija: metraštis. 2007. T. 15–16. P. 282–284.

Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas: recenzija. Etnografija: metraštis. 2007. T. 15–16. P. 276–278.

Nauji sakralinės liaudies skulptūros katalogai. Liaudies kultūra. 2010. Nr. 2. P. 56–64.

Pirmieji lietuviai Teksase = The first Lithuanians in Texas: parodos katalogas / exhibition catalog: recenzija. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2010. T. 10 (19). P. 171–176.

Gražina Marija Martinaitienė. Lietuvos kryždirbiai ir kryždirbystė XX a. pervartose: recenzija. Menotyra. 2011. T. 18. Nr. 1. P. 86–89.

Jono Tvardausko kūrybos albumas. Liaudies kultūra. 2011. Nr. 2. P. 78–79.

Knyga apie likimą ir mirtį lietuvių folklore. Knygų aidai. 2012. Nr. 1. P. 28–30.

Martynas Purvinas, Marija Purvinienė. Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai: recenzija. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2011. T. 11 (20). P. 199–202.

Lietuvos sakralinė dailė, T. 2: Šiaulių vyskupija, Kn. 1: Joniškio dekanatas, D. 1. Balkaičiai – Joniškis: recenzija. Istorijos metraštis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. P. 165–168.

Beatrix Gombosi. „Köpönyegem pedig az én irgalmasságom...“. Köpönyeges Mária ábrázolások a középkori Magyarországon. „Mein weiter Mantel ist meine Barmherzigkeit...“. Schutzmantelmadonnen aus dem mittelalterlichen Ungarn: recenzija. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2013. T. 13 (22). P. 212–214.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Dzūkijos krašto mažoji architektūra. Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės [interaktyvus]. Prieiga

Panevėžio krašto kryždirbystės tradicijų apžvalga. Skaitmeninė Panevėžio istorijos biblioteka [interaktyvus]. Prieiga

Gelgaudiškio apylinkių kryždirbystė: tradicijų pėdsakai. Lietuvos lokaliniai tyrimai [interaktyvus]. Prieiga

Gruzdžių valsčiaus kryždirbystės tradicijų apžvalga: XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė. Lietuvos lokaliniai tyrimai [interaktyvus]. Prieiga

Sakralinė smulkioji liaudies architektūra, Lietuvių tapatybė. Etnologijos ir antropologijos enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga


Populiarūs straipsniai
Lietuvių liaudies pučiamieji muzikos instrumentai. Etnografija: metraštis. 2006. T. 13–14. P. 156–157.

Ekspedicija Papilyje. Etnografija: metraštis. 2007. T. 15–16. P. 218–219.

Atnaujinta kryždirbystės ekspozicija. Etnografija: metraštis. 2007. T. 15–16. P. 228–231.

Mažoji sakralinė architektūra. Raseinių kraštas. Sud. Antanas Pocius. Kaunas: Naujasis lankas, 2008. P. 468–478.

Liaudies meno paroda „Tradicija ir dabartis“. Liaudies kultūra. 2009. Nr. 4. P. 80–84.

Medinė skulptūra. Lietuvos etnografiniai regionai. Kaunas: Šviesa, 2010. P. 193–199.

Lietuviškų kryžių Vienoje beieškant. Šiaurės Atėnai. 2011 07 29. Nr. 28 (1046). P. 10–11.

Mažosios architektūros paminklų geležinės viršūnės. Lietuvos kalvių kalvis 2011. Sud. Valentinas Jazerskas. Kaunas: Spaudos praktika, 2011. P. 4–5.

Kryžiai ir koplytėlės svetur: po Europos šalis pasidairius. Tautodailės metraštis. 2012. Nr. 22. P. 11–16.


Smulkioji spauda
Grafikės Albinos Makūnaitės paroda „Lino daina“ [Lankstukas]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006.

1928-ieji – naujas etapas Lietuvos kryždirbystėje [Parodos lankstukas]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007.

Adolfas Teresius [Parodos lankstukas]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010.

Lietuvių liaudies muzikos instrumentai [Parodos lankstukas]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010.

Lithuanian Folk Musical Instruments [Exhibition booklet]. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2010.


Apžvalgos
Lietuvių katalikų mokslo akademijos XX suvažiavimas „Saugus žmogus – saugus pasaulis“. Lietuvių etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2007. T. 7 (16). P. 194–196.

Dešimtasis SIEF kongresas Lisabonoje. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2011. Nr. 11 (20). P. 205–207.

Trys SIEF tyrimo grupės Ritualiniai metai konferencijos. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2013. Nr. 13 (22). P. 222–226

^