Print This Page

Aušrinė Kulvietytė - Cemnolonskė

Moksliniai straipsniai
Kraštovaizdžio su kryžiumi ištakos ir tradicija Lietuvos dailėje. Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 2005. Nr. 15(43). P. 307–315.

Роль литературных сюжетов в Литовской живописи 19 века. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas: Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2006. T. 8. P. 285–294.

Ankstyvoji Jono Šileikos kūryba (1907–1914). Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 45: Iš šimtmečio perspektyvos: XX a. pradžios Lietuvos dailė. Sud. V. Jankauskas. Vilnius VDA leidykla, 2007. P. 89–99

Edvardas Matas Römeris – Miuncheno dailės tradicijų puoselėtojas. Römeriai Lietuvoje XVII–XX a.: mokslinių straipsnių rinkinys = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries = section of scientific articles. Sud. J. Širkaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 111–123, 357–370.

Meninės idėjos ir nacionalumas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos dailėje. Meno istorija ir kritika = Art History & Criticism. T.4: Menas ir tapatumas. Sud. N. Taluntytė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. P. 81–87.

Kitoks Jonas Šileika – ką byloja menininko užrašai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn.49: Moderniosios Lietuvos dailės ištakos: Kauno meno mokykla. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. Sud. R. Simanaitienė, 2008. P. 79–95.

Menotyra žurnalo SOTER puslapiuose. Soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. Nr. 32. 2009. P. 75–85

Menotyra Vytauto Didžiojo universitete tarpukariu. Meno istorija ir kritika. Kn. 7: Meno istorijos riboženkliai. Sud. Nijolė Lukšionytė, Aušrinė Kulvietytė–Slavinskienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 77–87.

Jurgis Baltrušaitis ir menotyra tarpukario Lietuvoje. Česlovo Milošo skaitymai. Kn. 5: Genius Loci – asmenybė ir kūryba kaip erdvės vaizdinys. Sud. Vitalija Truskauskaitė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. P. 53–60.


Šaltinių publikacijos
Menotyros publikacijos tarpukario Vilniuje ir Kaune (kartu su Nijole Lukšionyte). Meno istorija ir kritika. Kn. 7: Meno istorijos riboženkliai. Sud. Nijolė Lukšionytė, Aušrinė Kulvietytė–Slavinskienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 218–232.


Vadovėliai, metodinė literatūra
Naujųjų laikų vaizduojamosios dailės kurso metodinė priemonė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006.

Europos dailė: nuo romantizmo iki moderno. mokomoji knyga pagrindinių studijų studentams. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008.


Recenzijos
Napoleono Ordos piešiniai sugrąžina senosios Lietuvos vaizdus. Logos. Nr. 52. 2007. P. 219–222.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Meno istorija ir kritika. Kn. 7: Meno istorijos riboženkliai. Sud. Nijolė Lukšionytė, Aušrinė Kulvietytė–Slavinskienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Litauische Maler in München. Zeitenblicke Nr. 2: Nationale Identitäten – Internationale Avantgarden München als europäisches Zentrum der Künstlerausbildung. [Elektroninis išteklius]. Köln: DiPP. 2006. Prieiga


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 19, 20. Vilnius, 2011.

^